Looptijd 2 jaar
4,25% rente

Met de uitgifte van obligaties onder het ‘Basis Prospectus ShipBond’ zijn wij het eerste (en vooralsnog enige) Nederlandse scheepvaartfonds dat gebruik maakt van blockchain technologie. De opbrengst van deze uitgifte wordt rechtstreeks geïnvesteerd in de vloot van Shipping Company Groningen, welke bestaat uit scherp aangekochte multipurpose schepen. Hierdoor is rendement vanaf het begin aanwezig, de financiële balans sterk en uw risico’s gespreid.

 

 

ShipBond Obligatielening 2020

Tranche # 7 = VOL!

Startdatum
 
Gecollecteerd
 
Totaal beschikbaar
 
Totaal gecollecteerd onder Basis Prospectus
 
Loading...

 

Deelname vanaf € 250,-

De nominale waarde van onze obligaties (Ships) bedraagt € 50,– per stuk. Om te beginnen moet u er wel minimaal 5 afnemen, deelname is dus al mogelijk vanaf slechts € 250,– De Ships hebben een looptijd van 2 jaar en een vaste rente van 4,25% op jaarbasis. Deze wordt automatisch op elke 1e van het nieuwe kwartaal overgemaakt op uw bankrekening.

Bij veel andere fondsen is de eerste minimale inleg hoog en loopt u onnodig veel risico. U zit er daarnaast vaak ook nog voor een langere tijd aan vast en tussentijds verkopen is niet mogelijk. Dat is niet meer van deze tijd. Wij willen investeren toegankelijk maken zodat iedereen (ook met kleinere) bedragen mee kan doen. Doordat de registratie van uw deelneming volledig plaatsvindt op de blockchain blijven de kosten laag en kunnen wij garanderen dat uw gegevens veilig zijn.


Geïnteresseerd? Investeer dan nu!

Veelgestelde vragen

De uitgifte van tranches onder het ‘Basis Prospectus ShipBond‘ staat onder de verantwoordelijkheid van ShipBond Management B.V. Deze vennootschap is voor 100% eigendom van moedermaatschappij ShipBond B.V. Uiteindelijk zijn alle bij de uitgifte betrokken vennootschappen (in)direct in eigendom van SCG Holding B.V. (verder: Shipping Company Groningen of SCG).

SCG is (mede-)eigenaar van een vloot van schepen en daarmee actief in de kustvaart (short sea). Op deze schepen, maar ook op schepen van derden is SCG technisch manager. Momenteel bestaat de totale vloot van SCG uit circa 40 schepen. Verdere informatie over de rederij is te vinden op www.shippinggroningen.nl.

De blockchain maakt het mogelijk om processen als het registreren van de beleggers, het uitgeven van nieuwe Ships, het uitbetalen van rentes en de onderlinge verhandeling eenvoudiger te maken. Daardoor is het kostenbesparend.

Zo kunt u als belegger met een lager bedrag instappen en behaalt u een beter rendement tegen een maximale flexibiliteit. Door gebruik te maken van de blockchain hoeven wij geen emissie- en/of transactiekosten in rekening te brengen bij de deelnemers.

Meer weten over de (technologie achter de) Blockhain? Klik hier.

Ships zijn feitelijk de deelnamerechten die worden geregistreerd als Obligatie Tokens op de Blockchain. In slechts enkele stappen kunt u in het bezit komen van Ships, deze koopt u voor € 50,- per stuk. Dit is de nominale waarde die u na 2 jaar bij aflossing weer van ons ontvangt. Met als enige voorwaarde dat u er bij aanvang wel minimaal 5 moet afnemen, deelname is dus al mogelijk vanaf € 250,-.

De Ships hebben een vaste jaarlijkse rente van 4,25%. Deze keren wij één keer per kwartaal automatisch uit naar uw IBAN. Via een online ‘wallet’ heeft u vervolgens 24/7 toegang tot uw gegevens. Gedurende de looptijd bestaat er de mogelijkheid om uw Ships over te dragen aan mede obligatiehouders of aan de uitgevende instelling, geen van beide kan echter worden verplicht tot afname.

De maximale opbrengst van deze uitgifte bedraagt    € 4.999.950,- welke zal worden uitgegeven in verschillende tranches. De hoogte van de tranches zal afhankelijk zijn van de te zijner tijd aanwezige financieringsbehoefte binnen Shipping Company Groningen. Daardoor wordt het risico verkleind dat uw inleg voor langere tijd niet renderend op rekening staat bij de uitgevende instelling.

Het geld dat door middel van de uitgegeven Ships beschikbaar komt, wordt geïnvesteerd in de vloot van Shipping Company Groningen. Doordat SCG als technisch manager op deze schepen precies weet wat er speelt, is er 24/7 een vinger aan de pols.

Wij streven naar absolute transparantie; via frequente updates houden wij u op de hoogte van de besteding van de gelden en prestaties van onze vloot. Voorbeelden van bestedingen zijn:

  • Herfinanciering van bestaande posities, zodat onze vloot voordeliger kan worden
    geëxploiteerd
  • Aanpassingen t.b.v. nieuwe regelgeving waaronder ‘Ballast Water Treatment’ systemen
  • Mede financiering van nieuwe scheepsaankopen

Cyclisch
De internationale scheepvaart wordt gekenmerkt door haar cyclische karakter. Periodes met ondercapaciteit aan tonnage (schepen) en daardoor rendabele inkomsten voor scheepseigenaren worden afgewisseld met zeer moeizame jaren waarin er sprake is van overcapaciteit en lage inkomsten. De oorzaak van deze cyclische beweging wordt veroorzaakt door algemene economische omstandigheden, handelsrestricties en doordat er altijd sprake is van discrepantie tussen de vraag naar en de beschikbaarheid van tonnage. In een aantrekkende markt staat er immers niet direct de volgende dag al een nieuw schip klaar. Scheepseigenaren kunnen bij hoogconjunctuur extra profiteren. Echter in tijden van overcapaciteit en daarmee lagere opbrengsten kunnen de verliezen fors zijn.

Analyse
De afgelopen jaren is de situatie relatief stabiel. Echter, scheepseigenaren investeerden nog nauwelijks in nieuwbouw, met als gevolg dat de internationale vloot langzaam ouder wordt. Uit recent onderzoek is gebleken dat circa 70% van de wereldwijde multipurpose vloot nu ouder is dan 15 jaar en slechts circa 7% is jonger dan 5 jaar. Doordat er binnen deze segmenten nog nauwelijks sprake is van nieuwbouw, zou er op (korte) termijn onder normale marktomstandigheden ondercapaciteit en daarmee een stijging van de inkomsten zijn te verwachten.

Corona
De marktomstandigheden zijn momenteel ten gevolge van de corona uitbraak even verre van normaal. Over de periode januari-april van dit jaar was er nog geen duidelijke teruggang van de vrachtopbrengsten waar te nemen. De cijfers over mei en juni laten wel een terugval zien. Al moet daarbij worden aangetekend dat de tarieven in deze maanden sowieso vaak lager zijn in vergelijking tot de eerste vier maanden van een jaar. Na de zomerperiode verwachten wij herstel van de tarieven.

Voordat er sprake was van de corona uitbraak hielden wij binnen onze segmenten nog rekening met ondercapaciteit aan tonnage, wat uiteindelijk zou moeten leiden tot een stijging van de tarieven. Daarmee lijken de huidige marktomstandigheden in ieder geval een stuk gunstiger in vergelijking tot bijvoorbeeld de situatie voorafgaand aan de economische/financiële crisis van enkele jaren geleden.

De renteopbrengsten worden betaald uit de operatie van de vloot van schepen waarin wordt geïnvesteerd. De uiteindelijke beslissing voor de besteding van de opbrengst van de obligaties ligt bij de directie van SCG Holding B.V. en zal worden gemaakt op basis van historische cijfers, actuele ontwikkelingen en marktprognoses.

SCG Holding stelt zich garant voor terugbetaling van de obligaties aan het einde van de looptijd. In feite worden uw obligaties daardoor gedekt door de gehele bedrijfsvoering van de rederij.

Actuele geconsolideerde cijfers van de rederij komen voor u beschikbaar na registratie op https://invest.shipfund.nl

Aan het investeren in onze obligaties zijn ook risico’s verbonden, deze zijn te verdelen over:

1) Algemene risico’s die van toepassing zijn op het investeren in obligaties.
2) Risico’s die specifiek gerelateerd zijn aan de scheepvaart.
3) Risico’s die direct voortkomen uit het gebruik van de blockchain technologie.

Daarnaast dient u rekening te houden met risico’s die tot op heden nog niet bekend zijn, maar in de toekomst wel invloed zouden kunnen hebben op het rendement van uw investering. Een volledige beschrijving van de risico’s is te vinden in het prospectus. Deze komt beschikbaar na registratie. U bent maximaal aansprakelijk voor het door u ingelegde bedrag.

Registreer dan nu en krijg de beschikking over het volledige prospectus.

De beslissing om te investeren in ShipBond dient uitsluitend gemaakt te worden na bestudering van het gehele prospectus, welke beschikbaar komt na registratie.


Hoger rendement op uw spaargeld?